برچسب: سابنتینگ

0
سیسکو

Subnet mask معمول ،به مديران شبکه اين اجازه را مي دهد که بر مبناي اينکه چطور ميزبان ها بصورت فيزيکي به شبکه متصل هستند به آنها آدرس IP تخصيص دهد، Subnetting  يک پيشرفت واقعي براي کساني است که از يک…بیشتر