مشاهده و حذف دستورات اجرا شده در شل

0
  • حذف تاریخچه دستورات اجرا شده

مشاهده history

[padmins@persianadmins ~]$history

پاک کردن history

[padmins@persianadmins ~]$history -c
  • حذف دستورات اجرا شده در Session قبلی
[padmins@persianadmins ~]$ cd
[padmins@persianadmins ~]$ echo > .bash_history
[padmins@persianadmins ~]$

نظرات مسدود است.