نصب و راه اندازی Squid همراه Radius

0

ابتدا فابل squid_radius_auth را دانلود کرده فایل دانلودشده را باز کزده و Config  میکنیم بدین صورت :

# cd /etc/squid/
 # wget http://www.squid-cache.org/contrib/squid_radius_auth/squid_radius_auth-1.09.tgz
 # tar -zxvf squid_radius_auth-1.09.tgz
 # cd squid_radius_auth-1.09
 # make 
 # make install
# vi /etc/squid/squid_radius_auth.conf
### squid_rad_auth configuration file
### MvS: 28-10-1998
server 127.0.0.1
secret dark123

و در نهایت فایل Squid  را Config  میکنیم بدین صورت :

auth_param basic program /etc/squid/squid_radius_auth   -f  /etc/squid/squid_radius_auth.conf
 auth_param basic  children  6
 auth_param basic  realm  DarkLove  Proxy  Access
 auth_param basic credentialsttl  2  hours
 auth_param basic casesensitive  off
 acl AuthUsers proxy_auth REQUIRED
 http_access allow all AuthUsers

نگارنده : پیمان یوسفی

نظرات مسدود است.