آموزش تصویری راه اندازی GRE tunnel بر روی روتر سیسکو

0

مشاهده آموزش

دانلود آموزش

 

RouterA
Public IP: 217.219.50.100
Tunnel IP: 192.168.0.1
Private network: 192.168.1.0/24
IP on that private network: 192.168.1.1

RouterB

Public IP: 217.219.97.1
Tunnel IP: 192.168.0.2
Private network: 192.168.2.0/24
IP on that private network: 192.168.2.1

Config on RouterA :

interface Tunnel0
description connection to RouterB
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.97.1
tunnel mode gre ip

Config on RouterB :

interface Tunnel0
description connection to Linux RouterA
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
tunnel source Serial 1/0
tunnel destination 217.219.50.100
tunnel mode gre ip

نظرات مسدود است.